Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si kúpili JURA kávovar. V prípade, že Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu a v prípade nejasností kontaktovať zákaznícku linku 0850 211 110 (v pracovné dni od 08:30 do 16:30, cena miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci.

Espresso kávovary JURA sú konštruované pre použitie v domácnostiach, záruka od výrobcu sa vzťahuje na kávovary zakúpené od autorizovaných predajcov Jura.

 1. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané v domácnosti. Záruka sa skracuje na dobu 12 mesiacov, ak je prístroj používaný pre komerčné použitie (čiže inak ako v domácnosti). Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení.
 2. Tieto záručné podmienky sú platné na území Slovenskej republiky. Pre kávovary dovezené z iných krajín Európskej únie a pre kávovary vyvezené do iných krajín Európskej únie sú služby poskytované v rámci záručných podmienok platných pre danú krajinu.
 3. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
 4. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa, nasledujúceho po prevzatí prístroja servisným strediskom alebo po nahlásení poruchy.
 5. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Pre prepravu kávovaru odporúčame použiť originálnu škatuľu. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
 6. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
 • bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode na obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja,
 • bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou osobou
 • boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané alebo odporučené údržbové produkty (čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre)
 • bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, pádom zariadenia pri doprave a pod.,
 • bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN,
 • ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka, poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením, napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami a podobne,
 • sa stroj používal na iné účely, ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

Adresa servisného strediska:

DECS CONSULTING spol. s r.o.
Gagarinova 7/C, Bratislava
tel.: 0850 150 850

email: servis@decs.sk
www.juraservis.sk

Otváracia doba:

Pondelok až štvrtok 08:00 -16:30
Piatok 08:00 – 15:00