Vítame vás na našej webovej stránke a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť. Aby ste mali dobrý pocit zo zaobchádzania so svojimi osobnými údajmi, sprehľadňujeme vám, čo sa deje so zhromaždenými údajmi a aké bezpečnostné opatrenia sme prijali. Zároveň vás informujeme o vašich zákonných právach v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

Zaväzujeme sa, že s vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať zodpovedne. Preto považujeme za samozrejmé dodržiavať právne požiadavky švajčiarskeho federálneho zákona o ochrane údajov (FADP), súvisiaceho nariadenia a ďalších ustanovení o ochrane údajov, ktoré sa môžu uplatňovať, najmä ustanovení všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracúvania údajov v našej spoločnosti. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „vaše údaje“), a to v online aj offline priestore vrátane údajov získaných od jednotlivých osôb z rôznych zdrojov (webové stránky, mobilné aplikácie, sociálne médiá, zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri).

V úvode nájdete náš prehľad „Ochrana údajov: Zhrnutie“, ktorého cieľom je poskytnúť vám stručný prehľad najdôležitejších kľúčových bodov nášho spracúvania údajov. Následne vám poskytneme ešte podrobnejšie informácie.

Upozorňujeme, že toto vyhlásenie o ochrane údajov neobsahuje vyčerpávajúci opis našich činností spracúvania údajov a že jednotlivé skutočnosti môžu byť úplne alebo čiastočne upravené osobitnými oznámeniami o ochrane údajov alebo všeobecnými obchodnými podmienkami (s odkazom alebo bez odkazu na ne v tomto vyhlásení o ochrane údajov).

1 Kontakty

1.1 Meno a adresa prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ v zmysle smernice GDPR a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj ďalšie ustanovenia o ochrane údajov je:

Swiss Coffee s.r.o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
Email: jura@swisscoffee.sk
www.sk.jura.com

2 Ochrana údajov: Zhrnutie

V nasledujúcom texte vás v skrátenej forme informujeme o najdôležitejších kľúčových bodoch nášho spracúvania údajov. Samozrejme, poskytneme vám ešte podrobnejšie informácie. Nájdete ich v ďalšej časti.

2.1 Spracúvané osobné údaje
Používame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ktoré sme o vás získali alebo ktoré sme získali od tretích strán. Najdôležitejšie sú:

 • Kontaktné a identifikačné údaje
 • Osobné údaje
 • Zmluvné údaje
 • Finančné údaje
 • Údaje o interakcii a používaní
 • Informácie o webovej stránke

2.2 Účely spracúvania
Osobné údaje spracúvame predovšetkým na plnenie našich zákonných a zmluvných povinností.

2.3 Zverejnenie tretím stranám
V rámci našich obchodných aktivít sme vyzvaní a čiastočne povinní odovzdať určité údaje konkrétnym tretím stranám. Vaše údaje však v žiadnom prípade nepredávame.

2.4 Miesto spracúvania
Osobné údaje spravidla spracúvame v zásade vo Švajčiarsku alebo v krajinách EÚ/EHP alebo v inej krajine, ktorá má primeranú ochranu údajov.

3 Podrobnosti o ochrane údajov

3.1 Osobné údaje, ktoré spracúvame
Spoločnosť JURA spracúva rôzne osobné údaje. Ide najmä o tie,:

 • ktoré dostávame v rámci našich obchodných vzťahov od zákazníkov, budúcich zákazníkov, zainteresovaných strán, poskytovateľov služieb, dodávateľov, obchodných partnerov alebo ďalších osôb zapojených do obchodného vzťahu;
 • ktoré dostávame od uchádzačov o zamestnanie;
 • ktoré sme zo zákona alebo na základe zmluvy povinní získavať;
 • ktoré získavame, keď využívate našu webovú stránku;
 • ktoré dostávame od úradov a iných tretích strán (predajcovia adries, úverové referenčné agentúry).

V závislosti od povahy vzťahu môžeme spracúvať vaše osobné údaje ako:

 • Kontaktné a identifikačné údaje ako priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 • Osobné údaje ako pohlavie, národnosť, jazyk;
 • Informácie o zákazníckom účte ako používateľské meno, heslo, číslo účtu;
 • Zmluvné údaje ako typ zmluvy, obsah zmluvy, typ výrobkov a služieb, údaje o objednávke;
 • Finančné údaje ako informácie o účte, informácie o platbách, história platieb, priemerný príjem, údaje o úverovej bonite;
 • Okrajové údaje z telekomunikačnej prevádzky ako telefónne číslo, dátum, čas a trvanie spojenia, typ spojenia, údaje o polohe, IP adresa, identifikačné čísla zariadenia, napríklad MAC adresa;
 • Údaje o interakcii a používaní: Korešpondencia, preferencie a informácie o cieľovej skupine, typ koncového zariadenia, nastavenia zariadenia, operačný systém, softvér, údaje z uplatnenia práv;
 • Dokumenty a špeciálne údaje pre žiadosti o zamestnanie: Motivačný list, životopis a fotografia, referencie, pracovné referencie, diplomy, osvedčenia o školení, referencie tretích strán, poznámky k pohovoru;
 • Informácie o webovej stránke: IP adresa, informácie o súboroch cookie, nastavenia prehliadača, frekvencia návštev webovej stránky, trvanie návštev webovej stránky, vyhľadávané výrazy, kliknutia na obsah, pôvodná webová stránka.

3.2 Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje, a právny základ spracúvania
Osobné údaje, ktoré získavame, používame predovšetkým na uzatváranie a spracovanie zmlúv s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Na spracúvanie osobných údajov sa spoliehame aj pri nákupe výrobkov a služieb od našich dodávateľov a subdodávateľov. Ak pracujete pre zákazníka alebo obchodného partnera, vašich osobných údajov sa to samozrejme môže dotknúť aj v tejto súvislosti.

Okrem toho, pokiaľ je to povolené a považované za vhodné, spracúvame osobné údaje vás a ďalších osôb aj na nasledujúce účely, na ktorých máme (a niekedy aj tretie strany) oprávnený záujem zodpovedajúci danému účelu:

 • Ponuka a ďalší vývoj našich výrobkov, služieb a webových stránok a iných platforiem, na ktorých sme prítomní (napr. e-shop, zákaznícky účet, seminár a online akadémia);
 • Komunikácia a spracovanie žiadostí (napr. prostredníctvom kontaktných formulárov, služby JURA Live, e-mailu, telefonicky, prostredníctvom žiadostí o zamestnanie, otázok médií);
 • Reklama a marketing (vrátane organizovania podujatí a súťaží), pokiaľ ste súhlasili s používaním svojich údajov alebo ste proti nemu nenamietali (ak vám ako existujúcemu zákazníkovi posielame reklamu, môžete proti tomu kedykoľvek namietať);
 • Prieskum trhu, monitorovanie médií;
 • Uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v súvislosti so súdnymi spormi a úradnými konaniami;
 • Prevencia a vyšetrovanie trestných činov a iných priestupkov (napr. vykonávanie interných vyšetrovaní, analýza údajov na boj proti podvodom);
 • Zabezpečenie našej prevádzky, najmä IT, našej webovej stránky a iných platforiem.

3.3 Tretie strany, ktorým poskytujeme osobné údaje
Ako právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov pravidelne používame nasledujúce dôvody:

 • áš súhlas alebo súhlas oprávnenej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať e-mailom alebo poštou na (e-mailovej) adrese uvedenej v bode 1.1 (napríklad na zasielanie nášho newslettera), čo však nemá vplyv na už uskutočnené spracúvanie údajov;
 • uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami alebo vaša žiadosť o to podaná v predstihu (napríklad nákupom výrobku od nás);
 • vyváženie záujmov (napríklad na zaistenie bezpečnosti informácií alebo v rámci marketingu), proti ktorému môžete za určitých okolností namietať;
 • zákonná povinnosť (napríklad uchovávanie účtovne relevantných dokumentov z našej strany), ktorá môže byť tiež zohľadnená v rámci vyváženia záujmov.

V rámci našich obchodných aktivít a na predtým uvedené účely poskytujeme osobné údaje aj tretím stranám, pokiaľ je to povolené a vhodné, a to buď z dôvodu, že ich spracúvajú pre nás (poverené spracúvanie údajov), alebo z dôvodu, že ich chcú použiť na vlastné účely (zverejnenie údajov), alebo ak ste nám na to dali súhlas. Ide najmä o:

 • Poskytovateľov služieb vrátane sprostredkovateľov;
 • Poskytovateľov IT služieb (napr. poskytovatelia webhostingu, poskytovatelia e-mailových služieb, online nástroje);
 • Dodávatelia;
 • Spoločnosti skupiny JURA (por. tiráž);
 • Obchodní partneri, napríklad distribútori;
 • Poskytovatelia marketingových služieb;
 • Úradné orgány;
 • Bankové inštitúcie a poskytovatelia platobných služieb;
 • Verejné orgány a súdy.

Ak na poskytovanie našich služieb využívame sprostredkovateľov, prijímame primerané právne opatrenia, ako aj zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Niektorí z príjemcov sa nachádzajú v tuzemsku, ale niektorí aj v zahraničí. Predovšetkým musíte počítať s tým, že vaše údaje sa prenesú do iných krajín v Európe a USA, kde sídlia niektorí poskytovatelia IT služieb, ktorých využívame. Ak prenášame údaje do krajiny, v ktorej neexistuje primeraná právna úroveň ochrany údajov (napríklad USA), požadujeme, aby príjemca prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov (napr. prostredníctvom dohody o štandardných doložkách EÚ, aktuálna verzia je k dispozícii tu, iných bezpečnostných opatrení alebo na základe oprávnených dôvodov).

3.4 Trvanie spracúvania údajov
Osobné údaje spracúvame tak dlho, ako je to potrebné na plnenie našich zmluvných povinností alebo na iné účely dosahované spracúvaním, napríklad počas trvania celého obchodného vzťahu (od iniciovania, spracovania až po ukončenie zmluvy), ako aj po jeho skončení v súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania a dokumentácie. V tejto súvislosti je možné, že osobné údaje sa budú uchovávať po dobu, počas ktorej je možné voči nám uplatniť nároky, a pokiaľ sme k tomu inak právne zaviazaní alebo si to vyžadujú oprávnené záujmy (napr. na účely dokazovania a dokumentácie). V momente, keď vaše osobné údaje už nebudú potrebné na predtým uvedené účely, spravidla sa vymažú alebo anonymizujú.

Okrem toho vaše údaje vymažeme, ak nás o to požiadate prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v časti 1.1, pričom nemáme žiadnu zákonnú ani inú povinnosť tieto údaje uchovávať alebo zabezpečovať.

4 Návšteva našej webovej stránky

Naše webové stránky môžete spravidla používať bez toho, aby ste o sebe museli poskytovať konkrétne údaje. To sa nevzťahuje na oblasti a služby, ktoré prirodzene vyžadujú vaše meno, adresu alebo iné osobné údaje.

Okrem toho nás môžete kontaktovať dobrovoľne prostredníctvom e-mailu, online formulárov alebo. V tomto procese sa získavajú osobné údaje a prenášajú sa nám. Ktoré údaje to sú, je možné zistiť z príslušnej vstupnej masky. Údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať na účely spracúvania alebo nadviazania kontaktu s vami.

4.1 Serverové protokolové súbory
Keď navštívite našu webovú stránku, naše servery dočasne uchovávajú každý prístup do protokolového súboru, tzv. serverových protokolových súborov.

Zaznamenáva sa napríklad vaša IP adresa, dátum a čas vašej návštevy, názov a adresa URL načítaných údajov, operačný systém vášho počítača a prehliadač, ktorý používate, ako aj ďalšie podobné informácie, aby sa zabránilo nebezpečenstvu v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Tieto informácie sa spracúvajú v našom oprávnenom záujme a cieľom spracúvania je správne zobrazenie našej webovej stránky a jej obsahu a ponúk a zabezpečenie toku údajov, optimalizácia našej webovej stránky, obsahu a ponúk, trvalé zabezpečenie stability a bezpečnosti našej webovej stránky a systémov, ako aj možnosť objasniť kybernetické útoky, spam a iné protiprávne konanie v súvislosti s našou webovou stránkou a systémami a s tým súvisiace vymáhanie nárokov, brániť sa pred nimi a stíhať ich.

Na hosting webovej stránky môžeme využívať služby tretích strán v tuzemsku a v zahraničí, ktoré vykonávajú predtým uvedené spracúvanie v našom mene. V súčasnosti sú naše webové stránky umiestnené u švajčiarskych alebo európskych poskytovateľov hostingu a na serveroch vo Švajčiarsku alebo v EHP.

4.2 Žiadosti a kontaktný formulár
Na našej webovej stránke máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom online formulárov. O tom, ktoré vaše osobné údaje sa získavajú v prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom online formulára, sa dozviete na príslušnom formulári. Spravidla ide o kontaktné údaje ako je priezvisko, e-mailová adresa a informácie súvisiace s požiadavkou, napríklad predmet a opis vašej žiadosti.

Polia označené ako povinné slúžia na spracovanie vašich požiadaviek a v prípade potreby na ich postúpenie na iný trh. Údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, spracúvame s cieľom poskytovať vám cielené informácie.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem na spracovaní vašej žiadosti. Ak je účelom kontaktovania vás plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo vykonanie predzmluvných opatrení, ide o ďalší právny základ na spracúvanie vašich údajov.

Máte možnosť kedykoľvek vzniesť namietať proti spracúvaniu údajov, a to až do konečného objasnenia záležitosti. Svoju námietku pošlite na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.1.

4.4 Žiadosti o zamestnanie
Ak sa u nás uchádzate o zamestnanie, spracúvame osobné údaje, ktoré od vás získavame v rámci výberového konania alebo ktoré zadáte alebo nahráte do formulára žiadosti. Okrem vašich osobných údajov, údajov o vzdelaní, pracovných skúsenostiach a zručnostiach sem patria aj obvyklé korešpondenčné údaje ako e-mailová adresa a telefónne číslo. Navyše sa spracujú všetky dokumenty, ktoré ste predložili v súvislosti so žiadosťou uchádzača, ako napríklad životopis a vysvedčenia.

Tieto údaje sa budú uchovávať, vyhodnocovať, spracúvať alebo prenášať len interne v rámci vašej žiadosti uchádzača. Taktiež sa môžu spracúvať na štatistické účely (napr. vykazovanie). V tomto prípade nie je možné vyvodiť závery o jednotlivých osobách.

Vaše údaje uchádzača sa uchovávajú oddelene od ostatných údajov používateľa a nie sú s nimi zlúčené. Vaše údaje bude uchovávať nami poverený poskytovateľ služieb na serveri v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov.

Ak s vami uzatvoríme pracovnú zmluvu, prenesené údaje sa budú uchovávať na účely spracovania pracovného pomeru v súlade so zákonnými predpismi. Ak sa výberové konanie skončí bez prijatia do zamestnania, vaše osobné údaje sa budú uchovávať ešte tri mesiace na dokumentačné účely a potom sa vymažú, pokiaľ ste nám nedali súhlas na použitie svojich údajov na ďalšie výberové konanie v našej spoločnosti.

Právnym základom na spracúvanie údajov uchádzača je existencia vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, alebo plnenie našich predzmluvných povinností v rámci výberového konania. Ak s vami uzatvoríme pracovnú zmluvu, spracúvanie prebieha na účely plnenia pracovného pomeru.

4.6 Súťaže
Pri účasti na súťažiach získavame osobné údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu súťaže. Zvyčajne je to vaše meno a kontaktné údaje. Účasť na súťaži a s tým súvisiace získavanie údajov sú samozrejme dobrovoľné.

Môže sa stať, že vaše údaje prenesieme našim partnerom v súťaži, napr. na účely zaslania výhry. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach účasti pre príslušnú súťaž.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo vykonávanie predzmluvných opatrení.

4.7 Online akadémia
Na našej webovej stránke existuje možné získať prístup do Online akadémie po predchádzajúcej registrácii a prijatí potvrdzujúceho e-mailu s prístupovými údajmi. Na portáli nájdete školiace videá alebo testy s výberom odpovede týkajúce sa tém relevantných pre spoločnosť JURA, ako sú napríklad výrobky, káva, dodržiavanie súladu a ďalšie.

Pri používaní portálu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ako napríklad posledné prihlásenie, posledné otvorenie, percentuálny podiel vyriešených testov z celkového počtu možných testov alebo počet zobrazení videa a/alebo ako celkovú dĺžku prehrávania videí.

Vaše osobné údaje získavame a používame len v rozsahu potrebnom na používanie nášho vzdelávacieho portálu a na analýzu, optimalizáciu a hospodárnu prevádzku nášho vzdelávacieho portálu.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem o túto službu. Ak je účelom používania portálu plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo vykonanie predzmluvných opatrení, ide o ďalší právny základ na spracúvanie údajov.

Vaše údaje spracúvame výlučne na účely poskytovania vzdelávacieho portálu. Neexistuje žiadne spájanie s inými údajmi.

4.8 Cookies
Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača umiestňujú a ukladajú do vášho koncového zariadenia (notebook, tablet, smartfón a podobne). Slúžia na to, aby bola naša webová stránka užívateľsky prívetivejšia a celkovo efektívnejšia a aby bola vaša návšteva našej webovej stránky čo najpríjemnejšia. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Nemôžu spúšťať žiadne programy ani obsahovať vírusy.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané relačné cookie. Tie sa automaticky vymažú po odhlásení alebo zatvorení prehliadača. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom počítači aj po skončení príslušného procesu používania a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (súbory cookie poskytovateľov tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri návšteve webovej stránke), sú tieto v našom vyhlásení o ochrane údajov spomenuté samostatne.

Základ, na ktorom spracúvame vaše osobné údaje pomocou súborov cookie, závisí od toho, či vás požiadame o súhlas. Ak je to tak a vy súhlasíte s používaním súborov cookie, základom spracúvania vašich údajov je váš súhlas. V opačnom prípade sa osobné údaje spracúvané pomocou súborov cookie spracúvajú na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri optimalizácii našich služieb a ponúk alebo ochrane pred spamom a kybernetickými útokmi) alebo ak je používanie súborov cookie nevyhnutné na plnenie našich zmluvných povinností.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a aby ste v jednotlivých prípadoch povolili prijímanie súborov cookie len v určitých prípadoch alebo ich všeobecne vylúčili. Radi by sme vás však upozornili na skutočnosť, že všeobecné vylúčenie súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam našej online ponuky. Okrem toho môžete kedykoľvek vymazať už nastavené súbory cookie v prehliadači, ktorý používate, alebo ho nastaviť tak, aby sa súbory cookie automaticky vymazali po jeho zatvorení.

4.9 Služby Google
Na našich webových stránkach používame rôzne služby poskytované spoločnosťou Google LLC so sídlom v USA, alebo ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, spoločnosťou Google Ireland Ltd so sídlom v Írsku („Google“). Spoločnosť Google LLC je vždy zodpovedná za spracúvanie osobných údajov s využitím služieb „YouTube“ a „Google Maps/Google Earth“. Na našich webových stránkach používame nasledujúce služby spoločnosti Google:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Marketingová platforma Google
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTube

Viac informácií o jednotlivých službách nájdete v ďalšej časti.

Spoločnosť Google používa technológie ako sú súbory cookie, webové úložisko v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našich webových stránok. Takto vytvorené informácie o vašom používaní našej webovej stránky sa môžu prenášať na server spoločnosti Google v USA alebo iných krajinách a tam sa uchovávať. Informácie o lokalitách dátových centier spoločnosti Google nájdete tu.

Používame nástroje poskytované spoločnosťou Google, o ktorých spoločnosť Google tvrdí, že môžu spracúvať osobné údaje v krajinách, kde spoločnosť Google alebo jej subdodávatelia prevádzkujú zariadenia. Spoločnosť Google sľubuje vo svojom „Dodatku o spracúvaní údajov pre produkty, v ktorých je spoločnosť Google spracovateľom údajov“, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany údajov tým, že sa bude opierať o štandardné zmluvné doložky EÚ.

Okrem toho je spoločnosť Google naďalej certifikovaná na základe Dohody o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA.

Podrobnejšie informácie o spacúvaní údajov spoločnosťou Google a o nastaveniach súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov alebo v nastaveniach ochrany údajov spoločnosti Google.

4.9.1 Google Tag Manager
Naša webová stránka používa správcu značiek Google. Pomocou nástroja Google Tag Manager môžete efektívne spravovať značky webových stránok. Značky webových stránok sú zástupné znaky, ktoré sú uložené v zdrojovom texte príslušnej webovej stránky, napr. na zaznamenanie integrácie často používaných prvkov webovej stránky, ako je napríklad kód pre služby webovej analýzy. Správca značiek Google je pomocná služba a spracúva osobné údaje len na technické účely a umožňuje spúšťanie iných značiek, ktoré môžu zaznamenávať údaje. Správca značiek Google nemá prístup k týmto údajom. Ak deaktivácia prebehla na úrovni domény alebo súboru cookie, zostane v platnosti pre všetky sledovacie značky implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

Viac informácií o nástroji Google Tag Manager nájdete v centre pomoci spoločnosti Google, podmienkach používania nástroja Google Tag Manager ako aj vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google.

4.9.2 Google Analytics
Na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v rámci nastavení súborov cookie, používame webovú analytickú službu Google Analytics 4 na účely analýzy našej webovej stránky a jej návštevníkov, ako aj na marketingové a reklamné účely.

Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia (notebook, tablet, smartfón alebo podobné zariadenie) a umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. To nám umožňuje vyhodnotiť správanie používateľov na našej webovej stránke a na základe získaných štatistík/správ urobiť našu ponuku zaujímavejšiu.

V nástroji Google Analytics 4 je anonymizácia IP adries štandardne aktivovaná. To znamená, že spoločnosť Google vašu IP adresu pred prenosom skráti v rámci Švajčiarska alebo EÚ/EHP. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenesie celá IP adresa a skráti sa tam.

Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa podľa spoločnosti Google nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Pri návšteve našej webovej stránky sa zaznamenáva vaše používateľské správanie vo forme udalostí (napríklad zobrazenie stránky, interakcia s webovou stránkou alebo „cesta kliknutia“), ako aj ďalšie údaje, napríklad vaša približná poloha (krajina a mesto), technické informácie o vašom prehliadači a koncových zariadeniach, ktoré používate, alebo Referrer URL, t. j. cez ktorú webovú stránku/reklamný nástroj ste sa dostali na našu webovú stránku.

Údaje získavané prostredníctvom služby Google Analytics sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch.

Zaznamenávaniu a prenosu údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) do spoločnosti Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť pomocou doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics alebo neudelením súhlasu v rámci nastavenia súborov cookie. Ak chcete namietať proti reklame založenej na záujmoch spoločnosti Google, môžete použiť možnosti nastavenia a odhlásenia poskytované spoločnosťou Google.

Prehľad o používaní údajov v službe Google Analytics a prehľad opatrení prijatých spoločnosťou Google na ochranu vašich údajov nájdete v pomocníkovi služby Google Analytics.

Ďalšie informácie o podmienkach používania služby Google Analytics a o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete v príslušných dokumentoch.

4.9.3 Google Ads
Google Ads, online reklamný program spoločnosti Google, používame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v rámci nastavení súborov cookie. Google Ads používa súbory cookie na analýzu používania našich webových stránok. Súbor cookie sa nastaví, ak ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom reklamy Google. Súbory cookie tohto typu majú obmedzenú platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité naše stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a bol tak presmerovaný na naše webové stránky.

Využívame aj funkciu remarketingu nástroja Google Ads. To nám umožňuje zobrazovať návštevníkom našich webových stránok reklamu založenú na záujmoch na iných webových stránkach v rámci reklamnej siete Google ako je YouTube alebo reklamy Google. Na tento účel sa analyzujú interakcie návštevníkov našich webových stránok (napr. o ktoré výrobky sa zaujímali), aby sme im mohli zobrazovať cielenú reklamu na iných webových stránkach aj po tom ako opustia naše webové stránky. Aby to bolo možné, spoločnosť Google nastavuje súbory cookie pri návšteve určitých služieb Google alebo webových stránok v rámci reklamnej siete Google. Súbory cookie sa používajú na jednoznačnú identifikáciu použitého prehliadača a nie na identifikáciu osoby.

Máte možnosť namietať proti reklame založenej na záujmoch spoločnosti Google alebo neudeliť súhlas v rámci nastavení súborov cookie. Na tento účel musíte vo všetkých prehliadačoch, ktoré používate, upraviť príslušné nastavenia personalizovanej reklamy.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s reklamami Google a informácie o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie v reklamách, nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google a na webovej stránke spoločnosti Google v časti „Technológie“.

4.9.4 Google AdSense
Službu Google AdSense, ktorá slúži na integráciu reklám, používame na našej webovej stránke na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v rámci nastavení súborov cookie („AdSense“). AdSense nastavuje súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania našej webovej stránky. AdSense používa aj takzvané sledovacie majáky „web beacons“ (neviditeľnú grafiku), ktoré umožňujú vyhodnocovať informácie, napríklad návštevnosť stránok, do ktorých je takáto grafika vložená.

Informácie generované súbormi cookie a sledovacími majákmi „web beacons“ o používaní našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a o poskytovaní reklamných formátov sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA alebo iných krajinách a tam sa uchovávajú. Tieto informácie môže spoločnosť Google prenášať zmluvným partnerom spoločnosti Google. Spoločnosť Google však nebude spájať vašu IP adresu s inými osobnými údajmi, ktoré sa u vás uchovali.

Nastaveniu súborov cookie môžete zabrániť príslušnou úpravou nastavení prehliadača alebo tým, že v rámci nastavení súborov cookie neudelíte svoj súhlas.

Viac informácií o fungovaní služby AdSense nájdete na webovej stránke „Google AdSense“.

4.9.5 Google Marketing Platform
Online marketingový nástroj Google Marketing Platform („GMP“) používame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v rámci nastavení súborov cookie. Nástroj GMP používa súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre používateľov relevantné, na zlepšenie správ o výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazovali tie isté reklamy viackrát. Spoločnosť Google používa ID súboru cookie aby zaznamenala, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači, a môže tak zabrániť ich viacnásobnému zobrazeniu.

Okrem toho môže nástroj GMP používať ID súborov cookie na zaznamenávanie tzv. konverzií, t. j. či používateľ vidí reklamu GMP a neskôr navštívi webovú stránku inzerenta a uskutoční tam nákup. Podľa spoločnosti Google súbory cookie GMP neobsahujú žiadne osobné údaje.

Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Podľa údajov spoločnosti Google integráciou GMP získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste načítali príslušnú časť našej webovej stránky alebo klikli na našu reklamu. Ak ste zaregistrovaný v niektorej zo služieb Google, spoločnosť Google môže návštevu priradiť k vášmu používateľskému kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v službe Google alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ získa a uchová vašu IP adresu. Používanie nástroja GMP môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google v USA.

Postupu sledovania môžete zabrániť príslušným nastavením v softvéri prehliadača alebo zmenou nastavení pre personalizovanú reklamu alebo neudelením súhlasu v rámci nastavení súborov cookie.

Viac informácií o fungovaní nástroji GMP nájdete na webovej stránke „Google Marketing Platform“.

4.9.6 Google Maps/Google Street View
Na integráciu interaktívnych máp na našej webovej stránke a na poskytovanie virtuálnych prehliadok používame na základe vášho súhlasu službu online máp Google Maps alebo Google Street View.

Otvorením webovej stránky, do ktorej sú vložené mapy Google Maps, alebo spustením virtuálnej prehliadky, Google Maps alebo Google Street View sa nastaví súbor cookie. Tento súbor cookie sa spravidla neodstráni zatvorením prehliadača, ale jeho platnosť vyprší až po určitom čase, pokiaľ ho predtým neodstránite ručne.

Pri používaní služby Google Maps alebo Google Street View sa informácie o vašom používaní našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) môžu prenášať na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávať. Spoločnosť Google môže tieto údaje uchovávať ako používateľské profily na účely prispôsobenia svojich služieb, reklamy a prieskumu trhu. Ak ste prihlásený do služby Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si to neželáte, musíte sa vopred odhlásiť.

Ak nesúhlasíte s takýmto spracúvaním svojich informácií, máte možnosť tieto služby zablokovať deaktiváciou skriptovacieho jazyka JavaScript vo svojom prehliadači alebo neudelením súhlasu v rámci nastavení súborov cookie. Prvá možnosť však môže negatívne ovplyvniť aj iné funkcie našej webovej stránky.

Viac informácií nájdete v Podmienkach používania pre Google Maps a vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google.

4.9.7 YouTube
Na našej webovej stránke využívame na základe vášho súhlasu s integrovaním videí služby poskytovateľa YouTube LLC so sídlom v USA („YouTube“), ktorý je dcérskou spoločnosťou Google LLC („Google“).

Spustením videa YouTube na našej webovej stránke sa vytvorí spojenie so servermi YouTube. Server YouTube tak získa informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa môžu preniesť na server spoločnosti Google v USA a tam uchovávať. Ak ste zároveň prihlásený do svojho účtu YouTube, umožňujete YouTube priradiť svoje správanie pri prehliadaní internetových stránok priamo svojmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Ďalšie informácie môžete nájsť v podmienkach používania služby YouTube a vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google.

4.10 Facebook Pixels, Custom Audiences a Facebook Conversions.
Ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, naša webová stránka používa nástroj Facebook Pixel, ktorý poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd. So sídlom v Írsku. Materskou spoločnosťou je spoločnosť Meta Platforms Inc. so sídlom v USA („Meta“). Aj prevádzkovateľom platformy Instagram je spoločnosť Meta.

Právnym základom pre používanie nástroja Facebook Pixel je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v rámci nastavení súborov cookie.

Nástroj Facebook Pixel umožňuje spoločnosti Meta určiť návštevníkov našich online ponúk ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook Ads“ alebo „Instagram Ads“). Preto používame nástroj Facebook Pixel na zobrazovanie nami umiestnených reklám na Facebooku a Instagrame len tým používateľom Facebooku, ktorí zároveň prejavili záujem o naše online ponuky alebo majú určité charakteristiky (napr. záujmy o určité témy alebo výrobky určené na základe navštívených webových stránok), ktoré prenášame spoločnosti Meta (tzv. „Custom Audiences“). Pomocou nástroja Facebook Pixel chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebooku a Instagrame boli v súlade s potenciálnym záujmom používateľov a neobťažovali ich. Pomocou nástroja Facebook Pixel môžeme tiež sledovať účinnosť reklám na Facebooku a Instagrame na štatistické účely a prieskum trhu tým, že vidíme, či sú používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku alebo Instagrame presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „Conversions“).

Spracúvanie údajov v systéme Meta prebieha v súlade so Smernicou o ochrane údajov spoločnosti Facebook. Všeobecné informácie o zobrazovaní reklám na Facebooku a Instagrame nájdete tu.

Použitím súborov cookie vás spoločnosť Meta môže následne rozpoznať v členskej zóne Facebooku alebo Instagramu a optimalizovať účinnosť reklám, napr. ponukou reklám zameraných na konkrétne skupiny. Predpokladom je, že máte účet na Facebooku a/alebo Instagrame a ste prihlásení do členskej zóny Facebooku alebo Instagramu. Ak nie ste členom Facebooku alebo Instagramu, toto spracúvanie údajov sa vás netýka.

Všeobecné informácie o používaní údajov spoločnosťou Meta, vašich s tým súvisiacich právach a spôsoboch ochrany svojho súkromia nájdete v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Facebook alebo v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Instagram. Konkrétne informácie a podrobnosti o nástroji Facebook Pixel a jeho fungovaní nájdete v centre pomoci spoločnosti Facebook. Ak vo všeobecnosti chcete namietať proti získavaniu údajov prostredníctvom nástroja Facebook Pixel a používaniu vašich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku alebo Instagrame, môžete tak urobiť v nastaveniach reklamy na Facebooku alebo nastaveniach súkromia na Instagrame. V tom prípade však musíte byť prihlásený na Facebooku alebo Instagrame.

Ak nemáte účet na Facebooku alebo Instagrame, môžete sa odhlásiť z používania súborov cookie, ktoré sa používajú na meranie dosahu a reklamné účely, aj prostredníctvom stránky pre deaktiváciu iniciatívy sieťovej reklamy a dodatočne na webovej stránke USA YourAdChoices alebo na európskej webovej stránke Your Online Choices. V rámci nastavení súborov cookie môžete svoj súhlas neudeliť.

Svoj súhlas so spracúvaním údajov prostredníctvom nástroja Facebook Pixel a s používaním svojich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku a Instagrame na našich webových stránkach môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti úpravou nastavení súkromia.

4.11 LinkedIn Conversion Tracking
Na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v rámci nastavení súborov cookie, používame na našej webovej lokalite technológiu sledovania konverzií od spoločnosti LinkedIn Corporation so sídlom v USA, alebo ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company so sídlom v Írsku („LinkedIn“).

Technológiu LinkedIn používame na marketingové a optimalizačné účely, najmä na analýzu používania našej webovej stránky, aby sme mohli neustále zlepšovať jednotlivé funkcie a ponuky, ako aj používateľský zážitok a umiestňovať pre vás relevantné a zaujímavé reklamy. Od spoločnosti LinkedIn dostávame aj súhrnné a anonymné správy o reklamných aktivitách a informácie o tom, ako interagujete s našou webovou stránkou. Na tento účel spoločnosť LinkedIn používa kód skriptovacieho jazyka JavaScript (Insight Tag), ktorý následne umiestni súbor cookie do vášho webového prehliadača alebo použije pixel.

Podľa spoločnosti LinkedIn sa prostredníctvom kódu LinkedIn Insight Tag získavajú údaje o používaní našej webovej stránky vrátane adresy URL, URL Referrer (t. j. webovej stránky, z ktorej ste navštívili našu webovú stránku), IP adresy, vlastností zariadenia a prehliadača (User Agent) a časovej pečiatky. Údaje získané prostredníctvom kódu LinkedIn Insight Tag sú šifrované, IP adresy sú skrátené a priame ID členov sa odstránia do siedmich dní, aby sa údaje pseudonymizovali. Tieto zostávajúce pseudonymizované údaje sa potom vymažú do 90 dní. Spoločnosť LinkedIn neposkytuje prevádzkovateľovi webovej stránky žiadne osobné údaje, ale poskytuje len súhrnné správy o cieľovej skupine webovej stránky a výkonnosti zobrazovania.

Vzhľadom na štruktúry spoločnosti LinkedIn nie je možné vylúčiť, že vaše údaje budú prenesené aj do spoločnosti LinkedIn v USA. Toto riziko sme čo najviac minimalizovali použitím vhodných nástrojov na ochranu údajov (štandardné zmluvy EÚ).

Ďalšie informácie o povahe, účele a rozsahu spracúvania údajov nájdete v Smernici o ochrane údajov, v Zásadách používania súborov cookie a portáli na ochranu údajov spoločnosti LinkedIn. Inštaláciou súboru cookie Opt-out navyše môžete namietať proti personalizovanej (LinkedIn) reklame, bez ohľadu na to, či ste členom LinkedIn alebo nie.

4.12 Vimeo
Okrem služby YouTube (pozri predchádzajúci bod 4.9.7) používame na integráciu videí na našej webovej stránke aj zásuvné moduly videoportálu Vimeo Inc. so sídlom v USA („Vimeo“).

Otvorením jednej z našich webových stránok, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Vimeo. Obsah zásuvného modulu prenáša spoločnosť Vimeo priamo do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. To poskytuje spoločnosti Vimeo informácie o tom, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku našej webovej lokality, aj keď nemáte účet Vimeo alebo nie ste práve prihlásený do účtu Vimeo. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na server Vimeo v USA a tam sa uchovávajú.

Ak sa prihlásite do účtu Vimeo, Vimeo môže vašu návštevu našej webovej stránky priamo priradiť vášmu účtu Vimeo. Ak so zásuvnými modulmi interagujete (napríklad stlačením tlačidla spustenia videa), tieto informácie sa tiež prenášajú priamo na server Vimeo a uchovávajú sa tam.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Vimeo priradila údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej lokality priamo vášmu účtu Vimeo, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky z platformy Vimeo odhlásiť.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je váš súhlas, ktorý v rámci nastavenia súborov cookie nemusíte udeliť. Ak ste nám udelili súhlas s používaním platformy Vimeo, môžete ho kedykoľvek odvolať prístupom k nastaveniam súborov cookie s účinnosťou do budúcnosti.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a o ďalšom spracúvaní a používaní údajov spoločnosťou Vimeo, ako aj o svojich s tým súvisiacich právach a možnostiach nastavenia na ochranu svojho súkromia nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Vimeo.

4.13 Adform
Na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v rámci nastavení súborov cookie, používame sledovacie body od spoločnosti Adform so sídlom v Dánsku. Zhromaždené údaje zostávajú anonymné. To znamená, že údaje jednotlivých používateľov nie je možné zobraziť. Zhromaždené údaje však spoločnosť Adform uchováva a spracúva v zašifrovanej forme. Prostredníctvom týchto údajov nie sme schopní určiť priradenie jednotlivým návštevníkom našich webových stránok. O tejto záležitosti vás budeme informovať podľa našich aktuálnych informácií.

Tieto sledovacie body umožňujú spoločnosti JURA zobrazovať reklamu prispôsobenú používateľovi.

Naše webové stránky používajú aj súbory cookie a výrobky spoločnosti Adform A/S (Ad Server, DSP a DMP) na reklamu orientovanú na cieľovú skupinu v rámci spoločného spracúvania. Na tento účel sa zaznamenávajú rôzne parametre ako sú zobrazené stránky, typ zariadenia, geografický pôvod, naposledy navštívené webové stránky, a návštevníci sa zoskupujú do rôznych segmentov. Pomocou štatistických analýz sa potom v globálnom registri súborov cookie spoločnosti Adform nájdu podobní používatelia, aby sa na nich mohla zamerať cielená reklama od spoločnosti JURA.

Viac informácií o spoločnosti Adform nájdete v jej Vyhlásení o ochrane údajov.

4.14 Dynatrace
Naša webová stránka používa analytický nástroj monitorovacej služby Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA. Používame Dynatrace, aby sme zabezpečili výkonnosť našej webovej stránky a pochopili, ako sa na nej používatelia pohybujú. Dynatrace zaznamenáva časy odozvy W3C, kliknutia na tlačidlá, kliknutia na odkazy, chyby JavaScript, typ prehliadača a geografickú oblasť. Tieto údaje nám pomáhajú neustále zlepšovať výkonnosť našich webových stránok a identifikovať a odstraňovať funkčné problémy. Aby to fungovalo správne a efektívne, Dynatrace vyžaduje súbory cookie. Právnym základom pre naše používanie Dynatrace je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v rámci nastavení súborov cookie.

Chceli by sme upozorniť na to, že v USA neexistuje rovnocenná úroveň ochrany údajov a že najmä prístup k údajom spracúvaným tam alebo americkými spoločnosťami alebo ich zahraničnými dcérskymi spoločnosťami na celom svete môžu posudzovať americké orgány alebo im môžu byť poskytnuté. Ako osoba, ktorá nie je občanom USA, nemusíte mať možnosť proti tomu zakročiť, alebo nie účinne. Toto riziko sme čo najviac minimalizovali použitím vhodných nástrojov na ochranu údajov (štandardné zmluvy EÚ), ale nemôžeme ho úplne vylúčiť, takže váš súhlas s používaním služby Dynatrace zahŕňa aj toto riziko.

Aktiváciou funkcie „nesledovať“ vo svojom prehliadači môžete zabezpečiť, aby sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje.

5 Prítomnosť v sociálnych médiách

Spravujeme profily na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.

Údaje, ktoré zadáte na našich profiloch na sociálnych sieťach, zverejní platforma sociálnej siete a my ich nikdy nepoužívame ani nespracúvame na žiadny iný účel. Vyhradzujeme si však právo vymazať obsah, ak to bude potrebné. V prípade potreby s vami budeme komunikovať prostredníctvom platformy sociálnych médií.

Upozorňujeme, že prevádzkovateľ platformy sociálnych médií používa metódy sledovania webu. Webové sledovanie, nad ktorým nemáme žiadnu kontrolu, sa môže uskutočniť bez ohľadu na to, či ste prihlásený alebo zaregistrovaný na platforme sociálnych médií.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní údajov poskytovateľom platformy sociálnych médií nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov príslušného poskytovateľa:

6 Vaše práva

Máte právo na prístup k spracúvaným údajom, ich opravu, vymazanie, právo obmedziť spracúvanie údajov a inak namietať proti spracúvaniu údajov, najmä na účely priameho marketingu, profilovania na účely priamej reklamy a iných oprávnených záujmov pri spracúvaní, ako aj na vydanie určitých osobných údajov na účely prenosu inému subjektu (tzv. prenosnosť údajov), a to v rámci zákona o ochrane údajov, ktorý sa na vás vzťahuje, a v rozsahu, ktorý je v ňom stanovený (napríklad v prípade GDPR).

Upozorňujeme však, že si vyhradzujeme právo uplatniť obmedzenia stanovené zákonom, napríklad ak sme povinní uchovávať alebo spracúvať určité údaje, máme na tom naliehavý záujem (pokiaľ sme oprávnení ho uplatniť) alebo ich potrebujeme na uplatnenie nárokov. Ak vám vzniknú nejaké náklady, budeme vás o tom vopred informovať. O možnosti odvolania súhlasu sme vás už informovali v bodoch 3. Upozorňujeme, že uplatnenie týchto práv môže byť v rozpore so zmluvnými dohodami a môže viesť k predčasnému ukončeniu zmluvy alebo vzniku nákladov. Ak to ešte nie je zmluvne dohodnuté, budeme vás o tom vopred informovať.

Uplatnenie týchto práv si zvyčajne vyžaduje, aby ste jasne preukázali svoju totožnosť (napr. kópiou občianskeho preukazu, ak vaša totožnosť nie je jasná alebo ju nemožno overiť inak). Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať na adrese uvedenej v bode 1.1.

Okrem toho má každá dotknutá osoba právo uplatniť svoje nároky na súde alebo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov.

7 Bezpečnosť údajov

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb a na zabezpečenie ochrany vašich práv a dodržiavania uplatniteľných ustanovení o ochrane údajov.

Cieľom prijatých opatrení je zabezpečiť dôvernosť a integritu vašich údajov a zabezpečiť dostupnosť a odolnosť našich systémov a služieb pri trvalom spracúvaní vašich údajov. Mali by tiež zabezpečiť rýchle obnovenie dostupnosti osobných údajov a prístupu k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu.

Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňajú aj šifrovanie vašich údajov. Prenos údajov prostredníctvom tejto webovej stránky JURA je šifrovaný pomocou protokolu HTTPS. To znamená, že všetky informácie, ktoré zadávate online, sa prenášajú šifrovanou prenosovou cestou. To znamená, že tieto informácie si nemôžu kedykoľvek prezerať neoprávnené tretie strany.

Naše spracúvanie údajov a bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

Veľmi vážne berieme aj našu vlastnú internú ochranu údajov. Naši zamestnanci a nami poverené servisné spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane údajov. Okrem toho majú prístup k údajom len v nevyhnutnom rozsahu.

8 Používanie webovej stránky neplnoletými osobami

Webová stránka je určená dospelému publiku. Maloleté osoby, najmä deti mladšie ako 16 rokov, majú zakázané prenášať nám osobné údaje alebo sa registrovať do služby bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov. Ak zistíme, že nám boli takéto údaje prenesené, vymažú sa z našej databázy. Rodičia dieťaťa (alebo jeho zákonný zástupca) nás môžu kontaktovať a požiadať o vymazanie alebo zrušenie registrácie. Na tento účel potrebujeme kópiu úradného dokladu, ktorý vás identifikuje ako rodiča alebo zákonného zástupcu.

9 Odkazy na webové stránky iných poskytovateľov

Naša webová stránka obsahuje aj odkazy na webové stránky partnerov a autorizovaných špecializovaných predajcov spoločnosti JURA. Pokiaľ sa na stránke nachádzajú odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme na ich obsah žiadny vplyv. Preto za tento obsah nemožno prevziať žiadnu záruku ani zodpovednosť. Za obsah týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov a rozpoznateľných porušení. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu stránok, na ktoré sa odkazuje, však nie je primeraná bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Takéto odkazy sa okamžite odstránia, ak sa zistí porušenie zákona.