Ochrana osobných údajov

Vítame Vás na našich webových stránkach a tešíme sa z vášho záujmu o našu spoločnosť. Aby sme vám poskytli prehľad o tom ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, poskytujeme Vám informácie čo sa s prichádzajúcimi údajmi deje a aké bezpečnostné opatrenia činíme z našej strany. Okrem toho vás budeme informovať o zákonne ustanovených právach v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

Zaväzujeme sa k zodpovednému zaobchádzaniu s vašimi osobnými údajmi. Z toho dôvodu považujeme za samozrejmé, že dodržiavame zákonné požiadavky a najmä všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

V týchto Pravidlách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našich webových stránok. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje (v skratke "údaje"), ktoré dostávame  z rôznych zdrojov (webové stránky, mobilné aplikácie, sociálne médiá, zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri).

1 Kontakt

1.1 Meno a adresa správcu
Sprostredkovateľ v zmysle smernice GDPR a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj ďalšie ustanovenia o ochrane údajov je:

Swiss Coffee s.r.o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
Email: jura@swisscoffee.sk
www.sk.jura.com

2 Rozsah a účel zberu, spracovania a používania osobných údajov

GDPR definuje osobné údaje ako "informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (" subjekt údajov ")." Identifikačné charakteristiky online, ako napríklad adresy IP, sa považujú za osobné údaje za predpokladu, že nie sú špecificky anonymizované. Vaše osobné údaje spracovávame na tieto účely:

 • Dopyt cez kontaktný formulár
 • Registrácia bulletinu
 • Aplikácie prostredníctvom e-mailu
 • Konanie súťaží
 • Optimalizácia internetovej stránky (prispôsobenie webovej stránky vašim požiadavkám)
 • Obrana a zaznamenávanie útokov hackerov
 • Príprava štatistik využitia
 • Marketingové účely

2.1 Návšteva webových stránok

Keď navštívite naše webové stránky, naše servery dočasne ukladajú nasledujúce údaje do súboru denníka, (tzv. log súbory):

 • IP adresa pripojeného počítača
 • Dátum a čas prístupu / obnovenia
 • Názov a URL adresa získaných údajov
 • Operačný systém vášho počítača a prehliadača, ktorý používate
 • Krajina, z ktorej sa uskutočňuje prístup na naše webové stránky
 • Meno poskytovateľa prístupu na internet
 • Rozdiel v časovom pásme k času GMT
 • Obsah žiadosti (konkrétne miesto)
 • Stav prístupu / kód stavu HTTP
 • Objem prenášaných údajov
 • Posledná navštívená webová stránka
 • Nastavenia prehliadača
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača
 • Aktivované doplnky prehliadača

Právny základ pre dočasné uchovávanie údajov a protokolov je oprávneným záujmom. Existuje oprávnený záujem:

 • správne doručiť obsah našej webovej stránky
 • optimalizovať obsah našich webových stránok, ako aj reklamy
 • poskytnúť orgánom prokuratúry potrebné informácie na stíhanie v prípade počítačového útoku
 • ďalej zlepšovať našu ponuku a našu webovú stránku
 • zhromažďovať štatistické údaje

2.3 Dopyt a kontaktný formulár
Máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom našej webovej stránky. Po odoslaní vášho dopytu súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré ste poskytli na účely spracovania dopytu cez kontaktný formulár.

Ak nás chcete kontaktovať, v závislosti od typu kontaktovania sa vyžadujú nasledujúce informácie (* povinné). Ďalšie informácie sú dobrovoľné:

 • Adresa / Titul *
 • Krstné meno
 • Priezvisko *
 • Firma
 • Ulica / č.
 • PSČ
 • Mesto
 • Telefón
 • Emailová adresa*
 • Krajina*
 • Dôvod kontaktovania *
 • Predmet dopytu*
 • Kód produktu EAN
 • Firma
 • Kontaktný partner
 • Názov prístroja

Poskytnutie osobných údajov v poliach označených ako povinné slúži na spracovanie Vášho dopytu a v prípade potreby ich postúpenie dovozcovi v príslušnej krajine. Aby sme Vám mohli poskytnúť cielené informácie na Váš dopyt, zhromažďujeme a spracovávame aj informácie, ktoré boli dobrovoľne odovzdané.

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem  poskytnúť Vám čo najlepšiu službu. Ak kontaktovanie slúži na plnenie zmluvy, ktorej ste subjektom dodania údajov alebo na to, aby ste podnikli kroky pred uzavretím zmluvy, je to ďalší právny základ pre spracovanie údajov.

Až do konečného objasnenia situácie máte právo kedykoľvek odobrať súhlas na spracovanie vašich údajov. Odošlite svoj výber na nasledujúcu e-mailovú adresu: ochranaudajov@swisscoffee.sk.

2.4 Marketingové účely
Okrem spracovania Vašich osobných údajov na dokončenie nákupnej transakcie používame Vaše osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu na nasledujúce účely:

 • na trvale zlepšovanie Vašich nákupných skúseností a zážitkov a prispôsobovanie sa Vaším individuálnym potrebám
 • na komunikáciu s Vami o Vašej objednávke
 • ako aj na komunikáciu o určitých produktoch alebo marketingových kampaniach
 • a odporučiť vám produkty alebo služby, ktoré by Vás mohli zaujímať.

2.5 Súťaže
V prípade súťaží používame Vaše osobné údaje na účely oznamovania výhier a inzercie pre naše ponuky. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach účasti v danej súťaži.

2.6 V spojení s klientmi, dodávateľmi, poskytovateľmi služieb
Na splnenie zmluvných povinností spracovávame Vaše údaje (napríklad vaše mená a adresy, ako aj kontaktné údaje) a zmluvné údaje (napríklad prijaté služby, mená kontaktných osôb, informácie o platbách), pokiaľ ide o naše zmluvné záväzky a služby.

Právnym základom spracovania Vašich údajov je výkon zmluvy, ktorej ste subjektom údajov, alebo aby ste podnikli kroky pred uzatvorením zmluvy.

Ak údaje uchovávame z dôvodu zmluvného vzťahu s Vami, tieto údaje zostanú uchované aspoň po dobu trvania zmluvného vzťahu a najviac pokiaľ prebiehajú premlčacie lehoty alebo prípadné nároky z našej strany alebo ak existujú právne alebo zmluvné doby povinnosť uchovávania.

3  Vymazanie

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame len počas obdobia, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu uloženia alebo dodržania zákonov alebo ustanovení, ktoré sme povinní zabezpečiť. Ak dôjde k zániku účelu uchovávania alebo ak uplynie predpísaná doba uchovávania, osobné údaje sa bežne zablokujú alebo vymažú podľa  zodpovedajúcich právnych predpisov.

Okrem toho vymažeme vaše údaje, keď o to požiadate na adrese ochranaudajov@swisscoffee.sk a nemáme žiadne zákonné alebo iné povinnosti týkajúce sa uchovávania alebo zabezpečenia týchto údajov.

Špeciálne obdobia na vymazanie sú výslovne uvedené v jednotlivých kapitolách týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

4 Zverejnenie tretím stranám

Vaše osobné údaje zverejňujeme iba vtedy, keď ste s tým výslovne súhlasili, ak sme povinní urobiť to podľa zákona alebo, pokiaľ je to potrebné, v rámci používania webovej stránky, ako aj spracovávaním dopytov  alebo možným poskytnutím požadovaných služieb.

Používanie údajov odosielaných tretím stranám je prísne obmedzené na zmluvne dohodnuté účely. Tieto spoločnosti tretích strán sú povinné zachovať vaše súkromie v rovnakom rozsahu ako my. Okrem toho sú povinní spracovať Vaše osobné údaje podľa našich pokynov a dodržiavať úroveň ochrany údajov v rámci EÚ. Ak sa úroveň ochrany údajov v krajine nepovažuje za rovnocennú so švajčiarskymi štandardmi, resp. v zmysle GDPR zabezpečíme na základe zmluvy s tretími stranami, že vaše osobné údaje budú vždy chránené v súlade so švajčiarskymi štandardmi, resp. GDPR.

Vaše osobné údaje zverejňujeme pre nasledujúcu kategóriu príjemcov:

 • akcionári skupiny
 • prevádzkovatelia služieb
 • obchodní partneri, ako napr. distribútori
 • úrady

Ďalší poskytovatelia služieb tretích strán sú výslovne uvedení v týchto zásadách ochrany osobných údajov (napríklad v častiach "Cookies" a "Web-Analysis Tools").
Pokiaľ sa to týka subdodávateľov, ktorí poskytujú naše služby, podnikáme vhodné právne úpravy, ako aj zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5 Použitie Cookies súborov

Naše webové stránky používajú tzv. Cookies. Súbory cookies sú informácie, ktoré sa prenášajú z nášho webového servera alebo webových serverov tretích strán do webového prehliadača používateľa a sú tam uložené pre neskoršie vyhľadávanie. Cookies môžu byť malé súbory alebo iné typy ukladania informácií.

Pomocou súboru cookies môžete informácie a ponuky na našich webových stránkach optimalizovať podľa vašich potrieb. Súbory cookies nám umožňujú rozpoznať návštevníkov. Účelom tohto rozpoznávania je zjednodušiť používanie našich webových stránok pre vás.

Používame dočasné cookies. Tieto sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Patria sem najmä cookies relácie. Ukladajú tzv. ID relácie, s ktorými môžu byť spojené rôzne otázky vášho prehliadača k spoločným reláciám. Počítač teda môže byť rozpoznaný pri návrate na webovú stránku. Tento typ súborov cookies používame na zabezpečenie fungovania a funkčnosti našich webových stránok.

Okrem toho používame trvalé súbory cookies. Tieto zostávajú na pevnom disku v reláciách vyhľadávania. Takto môžeme urobiť našu ponuku užívateľsky príjemnou najmä vďaka týmto cookies.

Neosobné cookies neprenášajú žiadne osobné údaje. Napríklad štatistické súbory cookies. Pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami, tým, že sa informácie zhromažďujú a hlásia anonymne.

Bezpečnostné cookies používame na určenie a vylúčenie bezpečnostných rizík. Tieto cookies môžeme napríklad použiť na ukladanie informácií o vašej webovej relácii. Týmto spôsobom môžeme iným zabrániť v zmene hesla bez vášho užívateľského mena a hesla.
Reklamy umiestňujeme na iných webových stránkach prostredníctvom reklamných partnerov a snažíme sa vám ukázať iba reklamu, ktorá je pre vás skutočne zaujímavá. V priebehu procesu sa používajú tzv. Cookies tretích strán týchto reklamných partnerov, ktoré naša webová stránka počas návštevy určuje a prečíta ich príslušný reklamný partner. Súbory cookies tretej strany sú dočasne uložené súbory, ktoré sú uložené maximálne  540 dní v prehliadači po poslednom zobrazení stránky a potom sa automaticky vymažú.

Môžete zobraziť a odstrániť súbory cookies uložené vo vašom počítači, ako aj nakonfigurovať spracovanie súborov cookies vo všeobecnosti prostredníctvom nastavenia prehliadača. Ďalšie informácie získate od výrobcu alebo vo funkcii Pomocníka vášho internetového prehliadača.

Prijatie cookies nie je predpokladom pre návštevu našich webových stránok. Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Ak to nechcete, môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookies a povolíte to iba v individuálnom prípade. Môžete tiež nastaviť prehliadač tak, aby cookies neboli uložené vo vašom počítači alebo že dostanete upozornenie pri príchode nového súboru cookies. Niektoré prehliadače vám napríklad ponúkajú možnosť prijať súbory cookies prvej strany, ale blokovať súbory cookies tretej strany.

Navyše súbory cookies, ktoré už boli nastavené, je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Môžete deklarovať všeobecné odmietnutie cookies pomocou nastavení vášho webového prehliadača. Vylúčenie súborov cookies môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto online ponuky.

Môžete sa informovať o tejto možnosti pre najrozšírenejšie prehliadače prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

6 Miestne úložné zariadenia a podobné technológie

Na našich webových stránkach používame nástroj Pixel Tool spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), aby sme mohli merať efektívnosť online marketingových opatrení. Sledovacie pixely (ktoré sú tiež označované ako Clear GIF, Web Beacons alebo Pixel Tags) sú jednotky malých kódov, ktoré sú nainštalované v alebo na webových stránkach, mobilnej aplikácii alebo reklame. Tieto sledovacie pixely si môžu vyžiadať určité informácie o vašom prehliadači a vašom zariadení, ako napríklad operačný systém, typ prehliadača, typ zariadenia a verziu, prepojenie webových stránok, navštívené webové stránky, IP adresu a ďalšie podobné informácie. S jeho pomocou môžeme sledovať vaše akcie po tom, ako ste videli reklamu na Facebooku a / alebo ste na ňu klikli a potom zadali objednávku. Týmto spôsobom môžeme zaznamenať efektivitu reklám Facebook na účely štatistického a prieskumu trhu. Takto zaznamenané údaje sú pre nás anonymné, to znamená, že nemôžeme vidieť žiadne z vašich osobných údajov ani ich zlúčiť s inými informáciami o vás. 

Tieto údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook. Spoločnosť Facebook preto môže vidieť správanie tých, ktorí klikli na reklamu v členskej sekcii Facebook a boli prenesené na našu webovú stránku. Prostredníctvom súborov cookies, teda textových súborov, ktoré sú uložené vo vašom počítači, vás spoločnosť Facebook môže potom identifikovať v členskej sekcii Facebook a optimalizovať efektívnosť reklám, napr. ponúkať reklamy zamerané na cieľové skupiny zodpovedajúce smernici o používaní údajov Facebook. Týka sa to iba vtedy, keď máte účet v službe Facebook a ste prihlásení do sekcie členov Facebooku. Ak nie ste členom Facebooku, toto spracovanie údajov nie je ovplyvnené.

7 Analýza webových stránok

 

7.1 Google Analytics
Na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky) používame službu Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "). Spoločnosť Google používa súbory cookies.

Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) generované súborom cookies sa prenášajú na server Google v USA a uložia sa tam. Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov a z tohto dôvodu poskytuje záruku dodržiavania európskeho zákona o ochrane údajov. (Https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Spoločnosť Google používa tieto informácie v mene prevádzkovateľa na vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok, na zostavovanie prehľadov o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb pre nás súvisiacich s používaním webových stránok a používaním internetu. Adresa IP odoslaná z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nie je kombinovaná s ďalšími údajmi od spoločnosti Google.

Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. Znamená to, že adresa IP používateľov je skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len v prípadoch výnimky sa úplná adresa IP odošle na server Google v USA a skráti tam.

Môžete zabrániť získaniu a prenosu údajov vytvorených súborom cookies a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou dostupného pluginu prehliadača na nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Je nastavený súbor cookie Opt-Out, ktorý zabraňuje budúcemu získaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na adrese www.google.de/intl/de/policies/. Odporúčame, aby ste na tejto webovej stránke rozšírili službu Google Analytics o kód "gat._anonymizeIp ();" aby sa zaručila anonymizovaná akvizícia adries IP (tzv. IP maskovanie).

7.2 Google-RE / Marketing-Services
Na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky) využívame služby marketingu a re-marketingu (v skratke služby Google-Marketing-Services) spoločnosti Google Inc., 1600 Amfiteáter Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google AdWords, dvojité kliknutie Google a Správca značiek Google.

7.3 Google AdWords
Na základe našich oprávnených záujmov využívame reklamný program "Google AdWords", ktorý patrí do služby Google-Marketing-Services Online.

Služba Google AdWords nastavuje súbor cookies vo vašom počítači ("Conversion Cookie"), ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google. Tieto súbory cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neposkytujú osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré z našich stránok ešte pred uplynutím platnosti cookies, my a Google môžeme rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a bol tak presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords dostáva iný súbor cookies. Cookies preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie zhromaždené prostredníctvom konverzného súboru cookies sa používajú na prípravu štatistiky konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Neposkytujeme žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať osobne.

Informácie o používaní webových stránok zhromaždených súborom cookies sa zvyčajne odošlú na server Google v USA a uložia sa tam. Vášmu prehliadaču sú priradené kategórie relevantné pre záujmy na základe zhromaždených informácií.

Používame údaje o vás získané pomocou vyššie uvedeného súboru cookies (tzv. Konverzie - sledovanie) na nasledujúce účely:

 • Remarketing
 • Cieľové skupiny so spoločnými záujmami
 • Užívateľsky definované cieľové skupiny so spoločnými záujmami
 • Cieľové skupiny s nákupným úmyslom
 • Podobné cieľové skupiny
 • Demografická a geografická orientácia

Okrem toho máte možnosť vzniesť námietky voči reklame súvisiacej so záujmom zo strany spoločnosti Google. Ak to chcete urobiť, musíte z každého internetového prehliadača vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads a vykonať tam požadované nastavenia.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov v rámci programu Google AdWords nájdete na tomto http://www.google.de/policies/technologies/ads/

7.4 Správca Google tagov
Používame tiež "Správcu tagov Google", službu od spoločnosti Google Inc., aby sme integrovali a spravovali službu Analýza a marketing Google na našich webových stránkach.

Samotný nástroj Správca tagov, ktorý implementuje tagy, je doména bez súborov cookies a nezhromažďuje osobné údaje. Nástroj sa však stará o spúšťanie iných tagov, ktoré zase môžu zhromažďovať údaje. Správca tagov Google sám nemá prístup k týmto údajom. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookies, zostáva to pre všetky kódy sledovania, ktoré sa implementujú pomocou Správcu tagov Google. Ďalšie informácie o používaní údajov pre marketingové účely zo strany spoločnosti Google nájdete na stránke prehľadu: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google môžete získať na adrese https://www. google.com/policies/privacy.

Ak chcete vzniesť námietky voči reklame súvisiacej so záujmom prostredníctvom služby Google-Marketing-Services, môžete využiť možnosti nastavenia a zrušenia, ktoré poskytuje spoločnosť Google: http://www.google.com/ads/preferences.

8 Sociálne doplnky

Naše webové stránky tiež používajú sociálne doplnky. Ide o malé programy alebo balíky programov, s ktorými je možné softvér prispôsobiť a rozšíriť podľa vlastných požiadaviek. Mnohé programy, ako sú grafické programy, prehrávače médií alebo internetové prehliadače, podporujú funkcie, ktoré potrebuje normálny používateľ v základnej verzii.

Na našich webových stránkach máme nainštalované odkazy na naše profily sociálnych médií s nasledujúcimi sociálnymi sieťami:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA
 • Google +, služba prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Služba YouTube, služba prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., Amfiteáter 1600, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Keď navštívite naše webové stránky a použijete niektorý zo sociálnych doplnkov uvedených na webových stránkach, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom príslušnej sociálnej siete. Prostredníctvom toho dostane sieť informácie, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou a vyvolali odkaz. Keď vyvoláte odkaz na sieť, keď ste prihlásený / -á do svojho účtu s príslušnou sieťou, obsah tejto stránky môže byť prepojený s vaším profilom v sieti, čo znamená, že sieť môže priamo priradiť vašu návštevu na našu webovú stránku do vášho používateľského účtu a dostávame údaje ako meno, e-mail, miesto, zoznam priateľov a profilový obrázok. Prostredníctvom týchto údajov môžeme na stránkach ponúknuť určité funkcie. Ak chcete zabrániť tomu, mali by ste sa pred potvrdením príslušných odkazov odhlásiť. Priradenie sa uskutoční v každom prípade po prihlásení do príslušnej siete po spustení odkazu.

Ak ste pri prihlásení na Facebook, Google alebo Instagram prostredníctvom svojho používateľského účtu počas návštevy našej webovej stránky, môže príslušný poskytovateľ priradiť návštevu stránky na váš používateľský účet. Ak interagujete s doplnkom, napríklad tlačidlo "Like" alebo "g + 1", príslušné informácie sa tiež prenášajú priamo na server príslušného poskytovateľa v USA a tam sú uložené. Tieto informácie sa tiež uverejňujú v príslušnej sociálnej sieti prostredníctvom vášho používateľského konta a zobrazia sa tam vaše kontakty.

Aj keď nie ste pri návšteve našich webových stránok prihlásení s poskytovateľmi doplnkov, dáta zozbierané doplnkami môžu byť priradené príslušnému používateľskému účtu. Prostredníctvom doplnku je súbor cookies nastavený s identifikátorom pri každom vyvolaní webových stránok. Keď váš prehliadač pošle tento súbor cookies bez ohľadu na to, či bol pri každom spojení so serverom príslušného poskytovateľa, mohli by Facebook, Google a Instagram v zásade pripraviť profil, na ktorom webovej stránke je používateľ, ktorý patrí k identifikátorom návštev. V prípade potreby by potom bolo možné tento identifikátor znova priradiť osobe neskôr - napríklad pri prihlasovaní sa k poskytovateľovi.
Ak si neželáte priradenie profilu k vám s poskytovateľom doplnkov, musíte sa pred odchodom našej internetovej stránky odhlásiť z príslušnej služby. Okrem toho môžete v nastaveniach prehliadača vybrať funkciu «Blokovať súbory cookies od poskytovateľov tretích strán» a váš prehliadač neposiela cookies príslušnej službe sociálnej siete. S týmto nastavením je možné, že okrem zásuvných modulov nebudú fungovať ďalšie funkcie viacerých stránok iných poskytovateľov. Môžete tiež zabrániť sťahovaniu doplnkov sociálnych médií spolu so špeciálnym doplnkom pre váš prehliadač, napr. s blokátorom skriptov "NoScript" (dostupný na http://noscript.net/).

Ďalej používame službu Google + 1. Prostredníctvom tlačidla +1 spoločnosti Google a ostatných používateľov získavate personalizovaný obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá informácie, ktoré ste poskytli pre obsah +1, a informácie o stránke, na ktorú ste sa pozreli pri kliknutí na +1. Vaša +1 môže byť vyblednutá ako odkazy spolu s vaším názvom profilu a vašou fotografiou v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google alebo na iných miestach webových stránok a reklamách na internete.

Pre ďalšie informácie o účelu a rozsahu zhromažďovania údajov, ako aj o ďalšom spracovaní a používaní údajov, pozrite si oznámenie o ochrane údajov daného poskytovateľa: nájdete tu aj ďalšie informácie o vašich príslušných právach a možnostiach nastavenia na ochranu vašej súkromnej sfére, ako aj vaše právo vzniesť námietky voči vytvoreniu užívateľských profilov:

9 Vaše práva

V zásade máte nárok na právo na vyžiadanie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, námietku a odstúpenie od osobných údajov. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane osobných údajov alebo ak boli vaše nároky na ochranu údajov iným spôsobom porušené, môžete podať sťažnosť orgánu dohľadu. Na Slovensku sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky, návrhy a želania, obráťte sa na adresu ochranaudajov@swisscoffee.sk

10 Používanie webových stránok neplnoletými osobami

Táto webová stránka je zameraná na dospelé publikum. Maloleté osoby, najmä deti mladšie ako 16 rokov, majú zakázané odovzdávať svoje údaje alebo sa zaregistrovať na službu. Ak zistíme, že nám takéto údaje boli zaslané, tieto údaje budú z našej databázy vymazané. Rodičia (alebo zákonný zástupca) dieťaťa nás môžu kontaktovať a požiadať o vymazanie alebo zrušenie / zrušenie registrácie. K tomu potrebujeme kópiu oficiálneho dokumentu, ktorý vás identifikuje ako rodiča alebo opatrovníka.

11 Zabezpečenie dát

Vykonávame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred manipuláciou, stratami, zničením alebo proti prístupu neoprávnených osôb a zabezpečením ochrany ich práv a dodržiavania platných ustanovení o ochrane údajov.

Vykonané opatrenia zaručia dôvernosť a integritu vašich údajov, ako aj dostupnosť a kapacitu našich systémov a služieb pri trvalom spracovaní vašich údajov. Mali by tiež obnoviť rýchle obnovenie dostupnosti údajov a prístup k nim v prípade fyzickej alebo technickej udalosti.

Medzi naše bezpečnostné opatrenia patrí aj šifrovanie vašich údajov. Prevádzka údajov prostredníctvom tejto webovej stránky JURA sa uskutočňuje zašifrovaná pomocou protokolu HTTPS. To znamená, že všetky informácie, ktoré zadáte online, sa prenášajú prostredníctvom šifrovanej prenosovej cesty. V dôsledku toho nemôžu získať prístup k týmto informáciám neoprávnené tretie strany.

Naše spracovanie údajov a naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú podľa technologického vývoja.

Takisto berieme svoju vlastnú, internú ochranu údajov veľmi vážne. Naši zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorých si objednávame, sú povinní zachovať mlčanlivosť a dodržiavať ustanovenia o ochrane údajov. Prístup k údajom je navyše udelený iba v prípade potreby.

12 Odkazy na webové stránky iných poskytovateľov

Naša webová stránka obsahuje aj odkazy na webové stránky partnerov a autorizovaných predajcov špecialistov JURA. Pokiaľ existujú odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme vplyv na ich obsah. Z tohto dôvodu nie je možné pre tento obsah prevziať záruku alebo zodpovednosť. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah týchto stránok. Prepojené lokality boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov a identifikovateľných právnych porušení. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia zjavný. Kontrola trvalého kontextuálneho obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumná bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov. Ak sa zistí porušenie právnych predpisov, takéto odkazy sa okamžite odstránia.

13 Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov s ohľadom na platné ustanovenia o ochrane údajov. Aktuálny stav je 20. máj 2018.